Kultur ne demek? Kultur nedir? Kultur anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   kültür

   Türkçe

   isim Fransızca culture
    
   1 .    Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin:
          "Harf inkılâbı, Türk kültür inkılâbının temelidir."- E. İ. Benice.  
   2 .    Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü:
          "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.  
   3 .    Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.  
   4 .    Bireyin kazandığı bilgi.  
   5 .   biyoloji  Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.  
   6 .    Tarım.

   Birleşik Sözler

   kültür akımı
   kültür balıkçılığı
   kültür bitkileri
   kültür çevresi
   kültüre alma
   kültürfizik
   kültür göçü
   kültür mantarı
   kültür merkezi
   kültür sarayı
   kültür sitesi
   kültür varlıkları

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi.

  • Türkçe

   Budunbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü : Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu.

  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   1. Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3. Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   (Lat. cultura < colere = bakmak, özenmek) : 1. (En dar anlamda) Bedenle ve ruhla ilgili belli yetileri geliştirme: Kültürfizik = Beden yapısını bakımla geliştirme; matematik kültürü = Matematik bilgisini geliştirme. 2. (Daha geniş anlamda) Eğitim görmüş ve bu eğitimle beğenisi, usavurma ve eleştirme gücü gelişmiş bir kişilik kazanmış durumda olma. 3. Bir toplumun, kendi iç yasalarına göre, biçim kazanması ve gelişmesi. Nietzsche kültürü, bir ulusun bütün yaşama biçimlerinde birlikli bir üslup kazanması diye tanımlar. 4. Bir toplumun yaşama biçimlerinin çeşitli alanlarda olgunlaşması. 5. Tarihin sürekliliği içinde insanlar yoluyla ve insanlarda gerçekleşen tinsel biçimlenme süreci; insanın tinsel başarıları ve yaratışları. 6. Tüm olarak tinsel ve törel yaşam; geniş bir toplumun bütün alanlarında ortak olan dinsel, ahlaksal, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal olayların bütünü. Kültürün çeşitli alanları: a. Gerçekliği işlemenin çeşitli biçimleri (tarımdan tekniğe değin), b. Birlikte yaşama biçimleri (toplumsal, eğitimsel, ekonomik, siyasal), c. Özel yaşama biçimleri, d. Tanrı, dünya ve insan üzerinde yaşantı, bilgi ve betimlemeler (söylence, din, dil, sanat, felsefe ve bilim bakımından).

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: “Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir.” -E. İ. Benice. 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: “Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir.” -S. Birsel. 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi: “Bir memlekette kitap kültürü ne kadar zenginse günlük konuşma da o kadar zengin olur.” -M. Kaplan. 4. Bireyin kazandığı bilgi: Tarih kültürü kuvvetli bir kişi. 5. Tarım. 6. biy. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme: “Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir.” -M. Kaplan.

  • Türkçe

   Halkbilim Terimleri Sözlüğü


   Bireyin üyesi olduğu toplumdan öğrendiği bilgi, gelenek, görenek, davranış, yasa, sanat, uygulayım, zanaat gibi özdeksel ve tinsel ürünlerden oluşan bütün. bk. kültür kalıtı, kültür alanı, altkültür, çevresel kültür, uygarlık, krş. halk kültürü, halkbilim.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   1. Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: § “Fakat bir uygarlığın her ulusta aldığı özel biçimleri vardır ki, bunlara kültür (hars) denir.” -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 5. § “Eğitim, kültür farklılıkları çok, düzeyi de yüksek olmayan toplumlarda, …” -Adalet Ağaoğlu, Göç Temizliği, 36. § “Sarayın odaları, yerine göre kültür komisyonlarının, müfettişler toplanmalarının, konferansların birer konağı olurdu.” -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar III, 17. § “Gavur Cemal’in bir ucu anarşiye dayanan, bir ucunda ansiklopedistlerin ve 18. asır Fransız materyalistlerin akideleri duran kültüründen feyz alan Nuri Ustaya Şeyh Apturrahman’ın sözleri karanlık ve içinden çıkılmaz bir dalgalanış gibi geliyor.” -Nazım Hikmet Ran, Kan Konuşmaz, 106. § “Onunla birlikte milletin bütün tarihini, bütün canlı geleneklerini, kültür hazinesini ve manevi değerlerini muhafaza ettiğinin yüksek şuuruna sahiptir.” -Peyami Safa, Din, İnkılap, İrtica, 7. § “... kültür yayıcı eserleriyle seçkinleşmiş, sosyal bakımdan olgun bir toplumu ne kadar bilmiyorduk.” -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 177. § “Kültür Bakanlığı tarafından verilen bir karar gereğince...” -Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp’ten Kosova’ya, 1. § “Kökü edep, “Edep”le “edebiyat”, Batı ile Doğu ‘dur; “İrfan” la “Kültür” gibi.” -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 21. § “Kırsaldan çözülüp şehirlere yığılan nüfus, ticaret ve sanayi kapitalizmin iş kapasitesi içinde emilir; burjuva/proleter diyalektiği içinde şehirleşir; ekonomik altyapıyı bu bölüşüm sürecini yaşarken öteyandan karşıtların birliği yasasına göre, kırsal/feodal ümmet kültüründen, kentsel/burjuva millet kültürüne geçiş başlar…” -Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 9. § ‘‘Bütün bu tilcikler, fanatizm, otorite, kültür, daha bilmem ne: ‘‘Akdeniz kıyılarından tutun, Atlantik kıyılarına ve Manş denizine kadar, Yunanistan, Fransa, İspanya, Alamanya, İngiltere, kısacası bütün medeniyet dünyasında kullanılır’’ mış... ’’ -Nurullah Ataç, Diyelim, 28. 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: § “Hepsi Fransız kültürü almıştır.” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 15. § “Klasik, yahut yüksek tabaka kültürü, ondan birçok yerlerde kopmuşsun.” -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 251. § “Ortadan silinip giden bir kültür üstüne yalnız kendisinin söz hakkı olduğuna inanmak ister.” -Adalet Ağaoğlu, Üç Beş Kişi, 217. § “… henüz bilim, kültür ve şeref süslerinden arınmış…” -Ahmet Rasim, Tarih ve Muharrir, 1. § “... hak ve hakikat bağlarına en faydalı iş ve hareket kültürünü aşılayabilir...” -Necip Fazıl Kısakürek, İhtilal, 5. 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi: § “Türk devrimini büyük bir kültür hamlesi şeklinde değerlendirmekten henüz çekinenlerdir.” - Nurullah Ataç, Diyelim Söz Arasında Deneme, 38. 4. Bireyin kazandığı bilgi: § “... anlayışlı ve hazımlı bir kültür sahibi...” -Peyami Safa, Bir Tereddüdün Romanı, 34. § “Hiçbir şeyle doymayan, yetinmeyen ve şiirimde, ne fikrim, ne kültürüm…” -Necip Fazıl Kısakürek, O ve Ben, 71. 5. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. 6. Tarım.

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   1. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılması işlemi. 2. Uygun ortamda çoğaltılmış hücreler. 3. Mikrobiyolojide tek bir bakteriden çoğaltılmış bakteri popülasyonu.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (Lat. colère=ekmek), Mikro-organizmaların ve dokuların hazırlanmış ortamlarda yetiştirilmesi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   bir milletin maddî ve mânevî varlıkları, yaşayış ve davranış şekli, kazanılan genel bilgi.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   kültür

   İngilizce

   1. culture (of a particular society). 2. culture, refinement, cultivation. 3. thorough knowledge (of a particular subject). 4. culture (of microorganisms in media).

  • İngilizce

   (N.)
   culture, ethos

  • İngilizce

   culture

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   kültür

   Almanca

   Kultur f

  • Almanca

   e Kultur, e Bildung, e Ausbildung.

  • Almanca

   Kultur [die]; Ausbildung [die]

  • Almanca

   Kultur, Bildung, Ausbildung

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   kültür

   Fransızca

   culture [la]

  • Fransızca

   culture

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   kültür

   Azerice

   mədəniyyət

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   kültür

   Lehçe

   kultura

  • Lehçe

   uprawa

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   kültür

   Yunanca

   (ο) πολιτισμός, (η) κουλτούρα

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   kültür

   Japonca

   bunka

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   kültür

   Arnavutça

   kulturë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   kültür

   Kazakça

   mädenïet

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Kultur

   Türkçe

   en {kul'tu:r} e kültür, ekin; uygarlık; (toprak) işleme.

  • Türkçe

   [die] kültür; uygarlık, medeniyet; işleme, ekip biçme

  • Türkçe

   / l. (Anbau) isleme, ziraat, tanm 2. medeniyet, uyarlik, hars, kültür; -en anlegen (z.B. von Bakterien) kültür yapmak 2ell medent, kültürel, kültürlü -flim m ögretici (od. dokümanter) filim -geschichte / medeniyet (od. kültür) tarihi -kämpf m hist. Bismarck ile Katolik Kilisesi arasindaki dini-siyast mücadele -land n l. (bebautes) islenmis arazi 2. (mit alter Kultur) medent memleket -losigkeit / bedevilik -mensch m medent, uygar -stufe / medeniyet seviyesi; primitive ^ yabaml-lik, yabanilik, iptidatlik, iptidai insanlik

  • Türkçe

   (en.) (e.) (kul'tu:r)
   kültür, ekin; uygarlık; (toprak) işleme

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.