zaman ne demek? zaman nedir? zaman anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Zaman

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Bir ödemeyi veya zarar ziyanı karşılama sorumluluğunu üstlenme.

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   (Derleme.. fiillerde zaman) Eylemlerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kavramı: Geldi, gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, geldiydi, geliyormuş, hastaydı vb.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   Vakit, çağ.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Kefil olma, kefillik. Bir şeyin mislini veya değerini vermek üzere zarara karşı kefil olma, garanti.

  • Türkçe

   zaman

   Türkçe

   isim (-ma:nı) Arapça zaman
    
   1 .    Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit:
          "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.  
   2 .    Bu sürenin belirli bir parçası, vakit:
          "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.  
   3 .    Belirlenmiş olan an.  
   4 .    Çağ, mevsim.  
   5 .    Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler:
          "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukalâ herifi sepetledi."- H. Taner.  
   6 .    Dönem, devir.  
   7 .    Bir süre ile ilgili durum ve şartlar:
          "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.  
   8 .   gramer  Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.  
   9 .   jeoloji  Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.  
   10 .   astronomi  Güneş ve yıldızların öğlene göre açısal uzaklığına karşılık bir ölçü.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   zaman almak
   zamana uymak
   zaman bırakmak
   zamanı avlamak
   zamanı dolmak
   zamanı geçirmek
   (bir şeyin) zamanı geçmek
   zaman ile yarışmak
   zaman kazanmak
   zaman kollamak
   zaman öldürmek
   zaman tanımak
   zaman vermek

   Birleşik Sözler

   zaman aşımı
   zaman ayarlı
   zaman belirteci
   zaman bilimi
   zaman bilimsel
   zaman birimi
   zaman dizini
   zaman eki
   zaman tüneli
   zaman zaman
   zaman zarfı
   aynı zamanda
   çift zamanı
   hikâye birleşik zamanı
   iftar zamanı
   ikindi zamanı
   rivayet birleşik zamanı
   yıldız zamanı
   vaktizamanında  

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir eylemim veya bir oluşun meydana geldiği devri anlatmak üzere fiilin aldığı şekil; bu şekil aynı zamanda kılmış da anlatabiir. Eylem söz söyleyenin söylediği andan önce yapılmış veya olmuşsa GEÇMİŞLİK ( Mazi, Passé : bk. Geçmiş zaman ), söylediği anda yapılmakta ise ŞİMDİLİK ( Hal, Présent; bk. Şimdikilik ), söylediği andan sonra yapılacaksa GELECEKLİK ( istikbal, Futur; bk. Gelecek zaman ), bu yolda sınırlanmamış olursa GENİŞ ZAMAN ( Muzari, Atemporel; bk. Geniş zaman ) adını alır. Bu zamanlar tek zamanlı oldukları vakit SALTIK ( Absolu ), başka bir olaya göre kurulmuş bir şekilde olurlarsa GÖRELİ ( Relatif; bk. Bileşik zaman ve Katmerli bileşik zaman ) vasfını alırlar. bk. Birincil ve İkincil zamanlar, Berk geniş ve Berk geri zaman, Aorist.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   Felsefe kavramı olarak: oluş, gelip geçiş, değişme ve süreklilik biçimi; dönüşü olmayan bir doğrultuda birbiri ardından gitme. // Zaman, sürüp giden doğru bir çizgi olarak düşünülebilir; geriye doğru sonsuza değin uzanır (geçmiş), aynı zamanda ileriye doğru (geleceğe) akıp gider. Nesnel (objektif) zaman: Ölçülebilen zaman, ama kendi içinde değil, cisimlerin devinimiyle ölçülebilir. Uzaydaki devinimlerin sıralanması, zamanın da zaman kesimlerine bölünmesini sağlar. Modern fizik nesnel zamanın olmadığını ileri sürer. bk. görellik kuramı. Öznel zaman: Zaman bilincine dayanır, yaşantılara bağlıdır; nesnel olarak ölçülemez; duruma göre, yaşanılan zaman kısa ya da uzun görünebilir.

  • Türkçe

   Gökbilim Terimleri Sözlüğü


   Akıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasından doğan bir kavram. Güneş ve yıldızların öğlene göre açısal uzaklığına (saat açısına) karşılık bir ölçü.

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   Çekimli fiilin karşıladığı kılış veya oluşun içinde geçtiği zaman dilimi: Şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman vb. Fiildeki zaman basit zaman ve birleşik zaman olarak ikiye ayrılır: yazıyor, yazdı, yazacak, yazmış, yazdıydı, yazıyormuş, yazsa, yazmalı, evdeydi vb. || ? Sen söyle Allahını seversen, dedi, bir çocuk ötekine maymun Türk mü demiş ne.. O da ona taş atmış. Sen tafsilâtını daha iyi bilirsin. İnzibat meclisleri toplanacakmış. Gençlerimiz burada hitabeler irade ediyorlar. Taş atan çocuğun kovulmasına rey verenler(...) Nasıl dedi bakayım? Eşekmişler amma Türk de değilmişler onu konuşuyorduk (P. Safa, Biz insanlar, s. 48) vb. Ayrıntı için bk. basit zaman, birleşik zaman.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (zama:nı) 1. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: ?Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım.? -Ö. Seyfettin. 2. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: ?Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir.? -A. İlhan. 3. Belirlenmiş olan an. 4. Çağ, mevsim: Gül zamanı. Çocukluk zamanı. 5. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. 6. Dönem, devir: ?Dedelerimizin zamanında burada bir kral yaşardı.? -R. Mağden. 7. gök b. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. 8. db. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir. 9. jeol. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   1. SI biriminde saniye (s) gösterilen dördüncü boyut. 2.Bir iş veya olayın geçmekte olduğu sürenin ölçüsü.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   1) sorumluluk. 2) sağlama (Borçlar Yasası, 169)(karş. tekeffül, temînât).

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (jeoloji)

  • Türkçe

   Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu


   Azerbaycan Türkçesi: zaman; Türkmen Türkçesi: zamaan; Gagauz Türkçesi: zaman; Özbek Türkçesi: zamon; Uygur Türkçesi: zaman; Tatar Türkçesi: zaman; Başkurt Türkçesi: zaman; Kmk: zaman; Krç.-Malk.: zaman;Nogay Türkçesi: zaman; Kazak Türkçesi: şak; Kırgız Türkçesi: çak; Alt:: öy; Hakas Türkçesi: tus; Tuva Türkçesi: üye; Rusça: vremya

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. zemân) zaman.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Müddet // uzun zaman : uzun süre

  • Türkçe

   Yerbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir dizge katmanlarının oluştuğu zaman süresi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Bak: Zeman

  • Türkçe

   zâman

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Zaman, bk. zeman

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   zaman

   İngilizce

   1. time: Zaman nehir gibi akıyor. Time flows like a river. Bana zaman lazım. I need time. Fatoş´un zamanı az. Fatoş has little time to spare. ışık söndürme zamanı lights-out. 2. time, season: Yenidünya zamanı geldi. Loquats are now in season. 3. age, era, epoch: zamanın âlimleri the learned men of the age. 4. (a person´s) youth or prime; the time when one was engaged in a particular activity: Benim zamanımda bu işyerinin yönetim biçimi bambaşkaydı. This office was run quite differently in my time. 5. the right time or the time appointed (to do something): Artık bu işin zamanı geldi. It´s now the right time to do this job. 6. free time: Bugün hiç zamanım yok. I´ve no free time today. 7 gram. tense. 8. mus. time, meter, rhythm. 9. geol. era. 10. when: geldiği zaman when he came. ––ında at the proper time, at the right time. ––la with time, as time passes/ passed. –– belirteci gram. adverb of time. –– bırakmak /a/ to set aside time for, leave time for (something). –– birimi unit of time. –– eki gram. temporal suffix (for a verb). ––ı geçmek 1. to be out of date, be outmoded. 2. (for something) to expire, become void (as a result of the passage of time). 3. (for a fruit or vegetable) no longer to be in season. 4. (for an activity) no longer to be appropriate to the time of year. 5. (for something) to be of no use (because it´s too late): Özür dilemenin zamanı geçti artık. It´s now too late to apologize. –– kazanmak 1. to save time. 2. (for someone) to gain time. –– kollamak to be on the lookout for a suitable opportunity, bide one´s time. –– öldürmek to kill time. –– sana uymazsa sen zamana uy. proverb If the times don´t conform to you, then you should conform to the times. ––a uymak to conform to the age in which one lives, move with the times, keep in step with the times. –– vermek /a/ to set aside time (for) (something). –– zaman from time to time, occasionally, every now and then, every now and again, every so often. –– zarfı gram. adverb of time.

  • İngilizce

   (Conj.)
   whilst

  • İngilizce

   (N.)
   bout, cycle, date, day, father time, hour, season, tense, time, when, while, sands

  • İngilizce

   time; age, era, epoch, period; tense; reign

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   zaman

   Almanca

   Zeit f

  • Almanca

   e Zeit.

  • Almanca

   Zeit [die]

  • Almanca

   Zeit

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   zaman

   Fransızca

   temps [le], âge [le], date [la], durée [la], époque [la], ère [la], heure [la], moment [le]

  • Fransızca

   temps

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   zaman

   Azerice

   zaman

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   zaman

   Flemenkçe

   tijd

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   zaman

   Lehçe

   chwila

  • Lehçe

   czas

  • Lehçe

   pora

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   zaman

   Japonca

   hima

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   zaman

   Arnavutça

   1. koha
   2. kohë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   zaman

   Kazakça

   däwren

  • Kazakça

   kez

  • Kazakça

   mezet

  • Kazakça

   mezgil

  • Kazakça

   sät

  • Kazakça

   tus

  • Kazakça

   waqıt

  • Kazakça

   zaman

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   zaman

   Türkçe

   zaman

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   zaman

   Türkçe

   devir

  • Türkçe

   devran

  • Türkçe

   milat

  • Türkçe

   vakit

  • Türkçe

   zaman

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.