yol ne demek? yol nedir? yol anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   yol

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik.  
   2 .    Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer:
          "Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı."- Ç. Altan.  
   3 .    Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi:
          "Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu."- Ö. Seyfettin.  
   4 .    İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer.  
   5 .    Yolculuk.  
   6 .    Gidiş çabukluğu, hız.  
   7 .  mecaz  Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem.  
   8 .    Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi:
          "Celâl Beyi sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür."- H. Taner.  
   9 .    Uyulan ilke, sistem, usul, tarz.  
   10 .  mecaz  Gaye, uğur, maksat.  
   11 .    Uzun çizgi.  
   12 .  halk ağzında  Kez, defa.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   (aynı veya bir) yola çıkmak
   yol açmak
   yola dizilmek
   yola düzülmek (düzelmek veya koyulmak)
   yola gelmek
   yola getirmek
   yola gitmek
   yola koyulmak
   yol almak
   yol aramak
   yola revan olmak
   yola (veya yollara) düşmek
   yola vurmak
   yola yatmak
   yol bulmak
   yol çizmek
   yoldan çevirmek
   yoldan çıkmak
   yoldan kalmak
   yol erkân
   (bir yeri) yol etmek
   yol gitmek
   yol göstermek
   yol gözlemek
   yol iz bilmek
   yol kesmek
   yollara (sokaklara) dökülmek
   yollarda kalmak
   yolları ayrılmak
   yolları tutmak
   yol şaşmak
   yol tepmek
   yol tutmak
   yolu açmak
   yolu almak
   (bir yere) yolu düşmek
   yoluna
   (birinin) yoluna bakmak
   yoluna baş koymak
   yoluna can vermek (veya yoluna canını vermek)
   yoluna çıkmak
   yolun açık olsun
   yoluna girmek
   yoluna koymak
   yoluna sapmak
   yolunda gitmek
   yolundan kalmak
   yolunu beklemek (veya gözlemek)
   yolunu bilmek
   yolunu bulmak
   yolunu değiştirmek
   yolunu kaybetmek
   (birinin) yolunu kesmek
   yolunu sapıtmak
   yolunu şaşırmak
   yolunu tutmak
   (bir işin) yolunu yapmak
   yol vermek
   yol vurmak
   yol yakınken
   yol yapmak
   yol yürümek  

   Birleşik Sözler

   yol ağzı
   yol ayrımı
   yol azığı
   yol bel
   yol boyu
   yol erkân
   yol evlâdı
   yolgeçen
   yol halısı
   yol haritası
   yol işareti
   yolkesen
   yol kilimi
   yol parası
   yolu açık
   yol uğrağı
   yol üstü
   yol yol
   yol yordam
   yol yorgunu
   deniz yolu ulaşımı
   hava yolu ulaşımı    

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   sefer, ani yola çıkma

  • Türkçe

   Gitar Terimleri Sözlüğü


   Kolcuğun veya anahtarın konumlarından her biri.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. 2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: ?Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı.? -Ç. Altan. 3. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: ?Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu.? -Ö. Seyfettin. 4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer: Su yolu. Sel yolu. 5. Yolculuk: Yola çıkmak. Yoldan kalmak. 6. Gidiş çabukluğu, hız: Bu vapurun yolu az. 7. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: ?Celâl Beyi sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür.? -H. Taner. 8. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik: Duyguların eğitimi de en iyi sanat yoluyla olur. 9. Kumaşta bulunan çizgi. 10. Kez, defa. 11. mec. Gaye, uğur, maksat: Bu yolda çok emek harcandı. 12. mec. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem: Bu işi yapmanın bir yolu vardır.

  • Türkçe

   Kentbilim Terimleri Sözlüğü


   İnsanların, bir yerden başka bir yere gitmek üzere üzerinden ya da içinden geçtikleri, yerleşim yerlerinin gelişme doğrultusunu yakından etkileyen ve düzentasarlarda önemli bir öge oluşturan yerler.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Elektronlar, iyonlar veya moleküller gibi taneciklerin hareket ettiği iz, patika.

  • Türkçe

   Mantık Terimleri Sözlüğü


   Çözümleyici çizelgede, bir arada doğru olduğu varsayılıp, başlangıç önermelerinden başlayarak alt alta gelen önermelerden oluşan dizi.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   X iligesel uzayı verildiğinde a, (?) noktalan için, f(0)=a ve f(1) =b olacak biçimde (?)sürekli gönderimi.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   Başlangıç noktası p ve bitiş noktası q için, [0,1] kapalı aralığından X topolojik uzayına giden ve a(0) = p ve a(l) = q olacak biçimde sürekli bir a fonksiyonu.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   tarz, sûret.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (coğrafya)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Âdap, erkân, âdet, meslek, usûl, kaide. 2. Müsaade, izin.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kez.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Düğünde, oğlan evinin kız evine, kıza verdiği para, mal, armağan. 2. Düğünde, kız evinin oğlan ve yakınlarına verdiği armağan. 3. Düğün sahibinin, çağırılıya gön derdiği armağan. 4. Düğüne, çağırılının götürdüğü armağan.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Elverişli durum, olanak.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET yol: yol; usul; defa; evlenenlerin taraflarının birbirlerine verdikleri hediyeler. || yol töre: adet; usul || yol yolah: çare || yola getmek/ götürmek: iyi geçinmek || yola wurmak: uğurlamak; teşyi etmek || yoluni siyhmek: küfür sözü || bir yol: bir defasında; bir defa || (halına) yoluna goymak: gereken düzeni vermek

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kez, defa

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Yol. 2. Geçiş yeri, giriş kapısı // yol yordam: usul yol // yol almak: yol kat etmek, yol kesmek // yol tutmak: derhâl yola Çıkmak // yola vurmak: uğurlamak // yola vurulmak: bir işe azm ederek yola çıkmak

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   yol

   İngilizce

   1. road; path; way; passage; course; route; channel; conduit. 2. rate of speed, speed (of a ship). 3. style; manner. 4. way of behaving. 5. method, system. 6. means, way; solution. 7. purpose, end (used in either the locative or the dative): Bu yolda çok emek harcadık. We´ve expended a lot of effort on this. Vatan yoluna savaştılar. They fought for the sake of the fatherland. 8. stripe (in cloth). 9. time: Bir yol bize geldi. He came to see us once. ––unda 1. for the sake of. 2. in good order, going as it should, going well, fine. 3. in the style of, in the manner of. ––uyla 1. by way of, via. 2. by means of, by, through. 3. in a suitable manner. –– açmak /a/ to pave the way for. ––unuz açık olsun! Have a good trip!/Bon voyage! –– ağzı mouth of a road, junction. –– almak to proceed, move forward. ––u almak to reach the end of one´s journey. –– aramak to look for a way (to solve a problem). –– ayrımı fork in a road. –– azığı food for a journey. ––una bakmak/––unu beklemek /ın/ to await the arrival of, expect (someone who´s traveling a long way). –– boyunca 1. throughout the journey; all the way: Yol boyunca durmadan konuştu. He talked incessantly all the way. 2. beside the road, along the road. ––unu bulmak /ın/ to find the way to do (something), find the way to get (something) done. ––a çıkarmak /ı/ to see (someone) off (on a journey). ––a çıkmak to set off (on a journey). (aynı, bir) ––a çıkmak (for one thing) to lead to the same result (as another). ––dan çıkmak 1. (for a train) to be derailed; (for a car, etc.) to go off the road. 2. (for someone) to go astray, depart from the straight and narrow. ––una çıkmak /ın/ 1. to meet (someone, something) by chance. 2. to go to meet (a traveler). ––a düşmek to set off (on a journey). ––lara düşmek to go out and wander far and near/wide (in search of someone, something). ––u düşmek 1. /a/ to happen on, chance on, happen to pass (a place). 2. /ın/ (for the right moment for something) to be at hand. (...) ––una düşmek to set out for (a place). ––a düzülmek to set off (on a journey). –– erkân the right way to do (something). –– erkân bilmek to know how to behave properly. –– etmek /ı/ to go to (a place) very often. ––a gelmek to come round (to another´s point of view); to see reason; to straighten up and do as one is supposed to do. ––a getirmek /ı/ to bring (someone) round (to another´s point of view); to make (someone) see reason; to make (someone) straighten up and do as he is supposed to do. ––una girmek (for something) to begin to go well. ––a gitmek to set off (on a journey). –– görünmek /a/ to sense that the time has come for (one) to pack up one´s traps and leave. –– göstermek /a/ 1. to show (someone) how to get to a place. 2. to show (someone) how to solve something. 3. to guide (someone). –– halısı runner (rug used to carpet a hall or staircase). –– harcı travel allowance. –– iz bilmek to know how to behave oneself properly. ––dan/––undan kalmak to be prevented from setting out on a journey. ––larda kalmak to be delayed on the road. ––u kapamak to block the road. ––unu kaybetmek to lose one´s way. –– kesmek naut. to slow down, reduce speed. ––unu kesmek /ın/ 1. to stop, waylay (someone). 2. to waylay (someone) (in order to rob him). ––una koymak /ı/ to set/put (a matter) to rights. ––a koyulmak to set off (on a journey). –– parası 1. travel allowance. 2. road tax, tax which goes towards the upkeep of roads. ––a revan olmak to set off (on a journey). ––unu sapıtmak (for someone) to go astray, depart from the straight and narrow. –– sormakla bulunur. proverb You learn how to do something properly by asking those who know how to do it. ––unu şaşırmak 1. to take a/the wrong turning, be on the wrong road. 2. not to know which road to take. 3. to go astray, depart from the straight and narrow. –– tepmek to walk a long way. (...) –– tutmak to begin to live in (a certain) way; to live in (a certain) way. ––u tutmak (for police, etc.) to take control of a road; to blockade a ro

  • İngilizce

   (N.)
   road, route, track, path, angle, approach, avenue, channel, cutting, expedient, gateway, handle, itinerary, journey, meatus, tack, outlet, thoroughfare, trail, via, walk, way, wise

  • İngilizce

   way; road; street; path; method, manner, way; means, way; stripe; expedient

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   yol

   Almanca

   Weg m

  • Almanca

   r Weg; e Bahn; s Mittel, r Ausweg; s System, e Methode.

  • Almanca

   Weg [der], Straße [die], Strecke [die], Bahn [die], Fährte [die], Geleise [das], Streifen [der], Verfahren [das], Weise [die]

  • Almanca

   Weg; Bahn; Mittel, Ausweg; System, Methode

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   yol

   Fransızca

   voie [la], chemin [le], route [la], chaussée [la], expédient [le], formule [la], ligne [la], mode [le], ordre [le], passage [le], procédé [le], recette [la], ressource [la], tactique [la], trajet [le], truc [le], tube [le]

  • Fransızca

   route

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   yol

   Azerice

   yol

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   yol

   Flemenkçe

   weg

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   yol

   Lehçe

   droga

  • Lehçe

   kurs

  • Lehçe

   szlak

  • Lehçe

   szosa

  • Lehçe

   trasa

  • Lehçe

   ulica

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   yol

   Japonca

   michi

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   yol

   Kazakça

   ädis

  • Kazakça

   jol

  • Kazakça

   täsil

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   yol

   Türkçe

   yol

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.