yan ne demek? yan nedir? yan anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   yan

   Türkçe

   sıfat
    
   1 .    (bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü:
          "Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı."- M. Ş. Esendal.  
   2 .    Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf:
          "Yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu.  
   3 .    Yer.  
   4 .    Üst.  
   5 .    Birlikte, beraberinde olma:
          "Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler."- N. Cumalı.  
   6 .    Bedenin bir bölümü.  
   7 .  sıfat  Üstte, altta, arkada veya önde olmayan.  
   8 .   askerlik  Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri.  
   9 .  mecaz  İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri.  
   10 .  sıfat  İkinci derece olan.  
   11 .  zarf  Bir yana yönelerek.  
   12 .   matematik  Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri.  
   13 .    Tali:
          "Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler."- Anayasa.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   -den yana
   -den yana çıkmak
   -den yana (olmak)
   yan bakmak
   yan basmak
   yan çizmek
   yan gelip oturmak (veya yatmak)
   yan gelmek
   yan gözle (veya yan gözle bakmak)
   yanı başında (veya yanı başına)
   yanına almak
   yanına bırakmamak (veya komamak)
   yanına kâr kalmak
   yanına salâvatla varılır
   yanına salâvatla varılmaz
   (bir şeyin) yanından bile geçmemiş
   yan pala Zeydün
   yan tutmak
   yan yatmak

   Birleşik Sözler

   yan atışı
   yan bakış
   yan cümle
   yan çizgisi
   yan dal
   yan etki
   yan hakem
   yanıkara
   yan kabağı
   yan kâğıdı
   yan ödeme
   yan sanayi
   yan tesir
   yan tümce
   yan ürün
   yan yan
   yan yana
   yan yargıcı
   yan yüzergiller
   bir yana
   bağlaçlı yan cümle
   koşullu yan cümle    

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Dirilbilim Terimleri


  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yan

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   uca kemiği, uca kemiğinin başı

  • Türkçe

   Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü


  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü: ?Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı.? -M. Ş. Esendal. 2. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet: ?Yaşlı garson yanımıza geldi.? -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. Yer. 4. Üst. 5. Birlikte, beraberinde olma: ?Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler.? -N. Cumalı. 6. Bedenin bir bölümü: Sağ yanına inme inmiş. 7. sf. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan. 8. sf. İkinci derece olan: ?Çoğu kez yan uğraş olarak oyuncular filmcilikle uğraşıyordu.? -M. And. 9. sf. Tali: ?Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler.? -Anayasa. 10. zf. Bir tarafa yönelerek. 11. mec. İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri. 12. ask. Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri. 13. mat. Bir denklemde ?=? işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri. 14. sp. Futbol veya hentbolda, topun, alanın yan çizgileri dışına çıkması, taç (II).

  • Türkçe

   İstatistik Terimleri Sözlüğü


   (Kuramsal istatistik) (?) evrendeğerinin (?) kestiricisi için, (?) çıkarımı. Bu çıkarım artı, eksi ya da sıfır olabilir; sıfır ise, kestirici yansızdır, ay. bak, yansız kestirici.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   1) ferî. 2) taraf. ~ hak: ferî hak.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, zooloji, botanik)

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Yanal.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Cep, kemer, kese.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sedir, sedir şiltesi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sedir kilimi, halısı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dört tekerli arabanın, çıkarılıp takılabilen parmaklıkları.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Köylerde yapılan kerpiç yapılara boydan boya konulan kalın ağaç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Arkadaş.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Taraf

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET yan / yañ / yaña: yan; taraFa. || yane: yana || yani: yana || yaniya: yana || yanne: Yana || yanni: yana || yanniya: yana || bu yan: bu yana; bu tarafa || o yan: o yana; o tarafa; Öteye || o yan bu yan: o yana bu yana; o tarafa bu tarafa || o yandan: öteden || üs yane: üst Tarafı || yanına yöresine bah-mak: etrafına bakınmak || yan-begi: yan tarafa; yan üstü || Yan-bud etmek: iki büklüm yapmak; kalkamaz hâle getirmek; kesilen hayvanı parçalayıp Yığmak; bk. ayrıca gol-bud etmek || yani-gara (wura): kargış sözü || yanın gara duta: kargış Sözü || yün-üsdi /yannamasına: yatay olarak

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ya

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kenar. 2. Yön, taraf. 3. Nezt, huzur, kat// yan pec: yamuk, eğri büğrü

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   bk. yanağacı

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Hastanın sayıklaması

  • Türkçe

   yân

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yan.

  • Türkçe

   Yan

   Türkçe

   Osmanlıca


   f. Hastanın sayıklaması.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   yan

   İngilizce

   1. (a) side. 2. flank. 3. neighborhood, vicinity, diggings: O yanlarda oturuyor. He lives in that area. 4. part (of one´s body): Her yanım ağrıyor. I ache all over. 5. direction (line or course extending away from a given point). 6. aspect, side (of a matter). 7. with; alongside, alongside of: Yanına hiç para alma! Don´t take any money with you! Yanımda çalışıyor. He works alongside me. 8. in comparison with, alongside of: Hüsnü, Zühtü´nün yanında bir sıfırdır. Hüsnü´s nothing compared to Zühtü. 9. lateral, side, located at or towards a side. 10. secondary. ––a /dan/ 1. pro, for, in favor of; on the side of: Ben Hasan´dan yanayım. I´m for Hasan. 2. as regards, as far as ... is concerned: Paradan yana iyiyim. I´m OK as far as money goes. ––dan sideways, from one side; obliquely; in profile. ––a çıkmak /dan/ to support, take the side of, side with (someone). ––ına almak /ı/ 1. to take (someone) on, employ (someone) (as one´s assistant). 2. to take (someone) in (in order to look after him/her). –– bakış sideways glance. –– bakmak /a/ 1. to look askance at, look at (someone, something) hostilely or venomously. –– basmak 1. to be deceived, be taken in. 2. not to be straight with someone; to give someone the runaround. ––ı başında /ın/ right beside, immediately beside, right next to. ––ına bırakmamak/komamak/koymamak /ı, ın/ not to let (someone) get away with (something), not to let (someone) do (something) without being punished for doing it. (...) ––ından bile geçmemiş. /ın/ It doesn´t have even the slightest connection with .../It doesn´t bear even the faintest resemblance to .... –– cebime koy. colloq. I don´t believe you./Come on, who do you think you´re fooling?/Pull the other leg, it´s got bells on it. –– cümle gram. subordinate clause. ––dan çarklı 1. side-wheel (steamer). 2. slang slow-going, poky (vehicle). 3. slang (glass of tea) served with lumps/a lump of sugar in the saucer beside it. 4. slang (someone) who walks with one shoulder sloped downward. 5. slang (someone) who swings his arms vigorously as he walks. –– çizmek 1. to try to get out of; to avoid, shirk, evade, dodge. 2. to pay no attention to, ignore. –– etki side effect. ––dan fırlama slang scoundrel, bastard, SOB. –– gelmek/–– gelip yatmak to take one´s ease, relax, enjoy oneself (when one should be working). ––dan görünüş profile. –– gözle out of the corner of one´s eye. –– gözle bakmak /a/ 1. to look at (someone) out of the corner of one´s eye. 2. to look askance at, look at (someone, something) disdainfully. 3. to look at (someone, something) hostilely or venomously. ––ına (kâr) kalmak to get away with, do (something) without being punished for doing it: Bu cinayet yanına kalmaz. You won´t get away with this murder. (...) ––ına salavatla varılır. /ın/ You have to walk on eggs around him/her; the smallest thing can make him/her blow his/her stack. (...) ––ına (salavatla) varılmaz. /ın/ 1. It´s so high/expensive you can´t touch it. 2. He/She thinks he´s/she´s better than everybody else. He/She thinks he´s/she´s something. 3. You have to walk on eggs around him/her; the smallest thing can make him/her blow his/her stack. ––ı sıra 1. right along with, right alongside, together with, with: Yanı sıra avukatını getirdi. He brought his lawyer along with him. Viski yanı sıra bira içiyor. He´s drinking beer together with whiskey. 2. besides, in addition to, along with: Büyük bir yazar olmanın yanı sıra ünlü bir müzisyendir. Besides being a great writer he´s also a famous musician. 3. right alongside, right beside: Yanım sıra onlar oturuyorlardı. They were sitting right beside me. –– tutmak to show partiality to one person or side. –– ürün by-product. –– yan sideways. –– yana side by side. –– yan bakmak /a/ to look at (someone) malevolently, look daggers at. –– yatmak to lean to one side.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   ancillary, aslant, asquint, awry, collateral, flanking, lateral, parietal, side, sidelong, sideward, subordinate

  • İngilizce

   (ADV.)
   awry, sidelong

  • İngilizce

   (N.)
   flank, side

  • İngilizce

   (Pref.)
   by, bye

  • İngilizce

   side; direction; place; auxiliary, subsidiary; askew, sidelong

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   yan

   Almanca

   Seite f

  • Almanca

   e Seite, e Flanke; seitlich.

  • Almanca

   Seite [die], Flanke [die]; sekundär

  • Almanca

   Seite, Flanke; seitlich

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   yan

   Fransızca

   latéral/e; (bakýþ) torve

  • Fransızca

   côté

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   yan

   Azerice

   yan

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   yan

   Lehçe

   boczek

  • Lehçe

   bok

  • Lehçe

   strona

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   yan

   Japonca

   soba

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   yan

   Kazakça

   büyir

  • Kazakça

   jan

  • Kazakça

   jaq

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   yan

   Türkçe

   yan

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.