söz ne demek? söz nedir? söz anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   söz

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelâm, kavil:
          "Adam, hiç fena adam değildi. Söz ve hareketleri gayet derli toplu idi."- R. N. Güntekin.
          "Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir."- Atasözü.  
   2 .    Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.  
   3 .    Bir konuyu yazılı olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi:
          "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde."- B. R. Eyuboğlu.  
   4 .    Kesinlik kazanmayan haber, söylenti.  
   5 .    Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.  
   6 .    Müzik parçalarının yazılı metni, güfte.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   (bir şeyden) söz açmak
   söz almak
   söz anlayan beri gelsin
   söz arasında
   söz atmak
   söz ayağa düşmek
   söz bir, Allah bir
   söz çıkmak
   sözde kalmak
   söz dinlemek (veya söz tutmak)
   söz düşürmek
   söze atılmak
   söze başlamak
   söze karışmak
   söze son vermek
   (bir şeyden) söz etmek
   (bir şeyi) söz etmek
   söze yatmak
   (birine) söz geçirmek
   (birine) söz gelmek
   (birine) söz getirmek
   söz götürmek
   söz götürmez
   söz gümüşse sükût altındır
   söz kaldırmamak
   söz kesmek
   söz konusu olmak (veya söz konusu etmek)
   söz olmak
   söz sahibi olmak
   söz sırası
   söz sözü açmak
   söz tutmak
   sözü açılmak
   sözü ağzına tıkamak
   sözü ağzında bırakmak (veya sözü ağzından almak)
   sözü ağzında kalmak
   sözü bağlamak
   sözü çevirmek
   sözü dağıtmak
   sözü edilmek
   sözü geçmek
   sözü kesmek
   sözü mü olur?
   sözüm yabana (veya sözüm meclisten dışarı)
   sözün ardı boşa çıkmak
   sözünde durmak
   sözünden çıkmamak
   sözünden dönmek
   (bir kimsenin) sözüne gelmek
   sözünü bilmez
   sözünü esirgememek (veya sakınmamak)
   sözünü geri almak
   sözünü kesmek
   sözünün eri olmak
   (birinin) sözünü tutmak
   (kendi) sözünü tutmak
   sözünü (veya sözünüzü) balla kestim (veya kesiyorum)
   sözü sohbeti yerinde
   sözü tartmak
   sözü uzatmak
   sözü (veya lâfı) ağzında gevelemek
   söz vermek
   söz (veya lâf) altında kalmamak
   söz (veya lâf) aramızda
   (birine) söz (veya lâf) düşmemek
   söz (veya lâf) işitmek
   söz yok!

   Birleşik Sözler

   söz başı
   söz birliği
   söz bölüğü
   söz bölükleri
   söz cambazı
   söz cambazlığı
   söz dağarcığı
   söz dalaşı
   söz dizimi
   söz dizimsel
   söz düellosu
   söz ebesi
   söz ehli
   söz gelimi
   söz gelişi
   söz gösterisi
   söz karışıklığı
   söz kesimi
   söz konusu
   söz meydanı
   söz misali
   söz rüşveti
   söz sahibi
   söz temsili
   söz ustası
   sözüm ona
   sözün kısası
   sözüne sahip
   söz varlığı
   söz yarışı
   söz yazarı
   söz yitimi
   söz zinciri      

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   Sözcük veya sözcük dizisi.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   söz

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   Bir maksadı anlatmak üzere söylenen kelime veya kelimelerden oluşan dizi; toplumsal bir kurum olan dilin kişi tarafından özel olarak kullanılması.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: ?Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde.? -B. R. Eyuboğlu. 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti: Ortalıkta bir söz dolaşıyor. 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme: O, sözünde duran bir adamdır. 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte: Şarkının sözleri çok anlamlı.

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. Söyleşmelerde ya da söyleşmeler dışında kullanılan her çeşit sözcükten oluşan ses.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu


   Azerbaycan Türkçesi: söz ~ nitğ; Türkmen Türkçesi: sözleyiş; Gagauz Türkçesi: söz; Özbek Türkçesi: nutq; Uygur Türkçesi: nutuq; Tatar Türkçesi: söyläm ~ söyläü; Başkurt Türkçesi: telmär; Kmk: söylew; Krç.-Malk.: sözsöleşiw; Nogay Türkçesi: söylew; Kazak Türkçesi: söz; Kırgız Türkçesi: süylöö ~ reç; Alt:: kuuçın-ermek;Hakas Türkçesi: çooh; Tuva Türkçesi: çugaa; Şor Türkçesi: çook; Rusça: reç

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET söz: söz; dedikodu. || soz || söz kesmek: kararlaştırmak || söz olmak: dedikodu çıkmak || söz döşüren: makine bk. teyib

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Eksiksiz ve kesin anlamlı tümce: "Çiçek açmıştır" tümcesinde birinci sözcük özne, ikinci sözcük yüklemdir. Sözün birçok çeşitleri vardır:. 1. yalın söz: [es. t. kelâm-ı basit]: Gelişigüzel söylenilen, yazılan söz. 2. yüksek söz: [es. t. kelâm-ı âli] Yüce bir konunun soylu düşünce, engin imge, derin duyguların sağlam ve içtenlikle anlatımı. 3. ılımlı söz: [es. t. kelâm-t makbul] Orta değerde anlatım. 4. tatlı söz: [es. t. kelâm-t latif] İnce süzcüklerle gönül açan anlatım. 5. kunt söz: [es. t. kelâm-ı metin] Anlamı iyice kavramış, tam yerine oturmuş sözcüklerden kurulmuş söz.

  • Türkçe

   soz

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ağır, yavaş, hızı geçmiş.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Söz.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   söz

   İngilizce

   1. remark, utterance; expression; statement; word. 2. promise. 3. rumor. ––ü açılmak to be brought up in conversation, be mentioned, be spoken of. –– açmak /dan/ to bring (something) up in conversation. ––ü ağzında bırakmak /ın/ not to let (someone) finish what he´s saying. ––ü ağzına tıkamak /ın/ to squelch, silence. –– ağzından dirhemle çıkmak to be very taciturn, be very sparing in one´s speech. ––ü ağzında gevelemek not to come to the point, to beat around the bush. –– almak 1. to start to talk (after obtaining permission). 2. /dan/ to get a promise out of (someone). –– altında kalmamak to give as good as one gets (in an argument). –– anlamak to understand what one is told and act on it. –– anlamaz (someone) who refuses to understand what´s told him, who won´t listen to reason. –– anlayan beri gelsin. colloq. None of you understand me. –– aramızda .... Between you and me./Don´t tell anyone else. –– arasında in the course of the conversation. –– atmak /a/ 1. to make a rude remark about (someone) within his hearing. 2. to make an improper innuendo or suggestion to (a woman), proposition. ––e atılmak to enter a conversation suddenly, suddenly to come forth with some remarks. –– ayağa düşmek for a matter to be talked about by people who have no right to do so. ––ü bağlamak to conclude one´s remarks. ––ünü/––ünüzü balla kestim. colloq. Excuse me for interrupting you. ––ünü bilmek to speak tactfully. ––ünü bilmez tactless. –– bir, Allah bir. You can rely on me completely; I am a man of my word. –– bir etmek to unite with others (against someone or something). –– birliği etmek (for people) to agree beforehand as to what they will say or do; to agree to tell the same story or act in the same way. ––e boğmak /ı/ to drown (a subject) in a flood of words. ––ü çevirmek to change the subject. –– çıkmak for a piece of news to be going around/be bruited about. ––ünden çıkmamak /ın/ never to think of bucking (someone), never to think of going against (someone´s) wishes or orders. ––ü çiğnemek to beat around the bush. –– dağarcığı vocabulary. –– dinlemek to heed what one is told, follow advice. ––ünden dönmek to go back on one´s word. ––ünde durmak to keep one´s word. –– düşmemek /a/ to have no right to voice an opinion. –– ebesi 1. garrulous, talkative. 2. quick at repartee. –– ehli eloquent (person). –– eri 1. eloquent (person). 2. (someone) who knows how to talk people into doing what he wants. ––ünün eri man of his word; woman of her word. ––ünü esirgememek to be very plainspoken, not to mince words, to call a spade a spade. –– etmek /dan/ to talk about (someone, something). ––ünü etmek /ın/ to talk about (something). ––ü geçen the aforementioned, the aforesaid (person, thing). –– geçirmek /a/ to make (someone) do what one says. ––ü geçmek 1. to be influential. 2. to be mentioned, be spoken of. –– gelmek /a/ to be the object of criticism, be criticized. ––üne gelmek /ın/ to come round to (someone´s) point of view, finally to agree that (someone) is right. ––ünü geri almak 1. to take back what one has said (apologetically). 2. to withdraw one´s promise. –– getirmek /a/ to cause unfavorable comments to be made about. ––ü (bir şeye) getirmek to say (something) indirectly, say (something) in so many words. –– götürmez beyond doubt, indisputable. –– gümüşse sükût altındır. proverb Speech is silver, but silence is golden. –– işitmek to get a dressing down. –– kaldırmamak to be quick to retort to a slighting or insulting remark. ––de kalmak not to be carried out, not to be realized. –– kavafı garrulous, (someone) who´s a chatterbox. –– kesmek /a/ (for the bride´s family) to agree to give (their daughter) in marriage. ––ü kesmek to stop speaking in midsentence. ––ünü kesmek /ın/ to interrupt (someone who is speaking). ––ün kısası .... in short .../the long and the short of it is that .... –– konusu 1. person or thing being talked of. 2. (person, thing) being talked of, under consideration. –– konusu etmek /ı/ to discuss. –– konusu olma

  • İngilizce

   (ADJ.)
   wordy

  • İngilizce

   (int.)
   upon my word

  • İngilizce

   (N.)
   word, say, saying, expression, talk, term, verbalism, promise, faith, commitment, committal, statement, assurance, engagement, pledge, plight, sentence, spiel, vocable, voice

  • İngilizce

   word, remark; speech, talk; saying; rumour, gossip; promise, assurance, commitment; engagement

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   söz

   Almanca

   mit sich redenlassen.

  • Almanca

   Wort [das], Ausspruch [der], Bemerkung [die], Rede [die], Versprechen [das], Zusage [die]

  • Almanca

   Wort

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   söz

   Fransızca

   mot [le], parole [la], propos [le], discours [le], parlé [le], verbe [le]

  • Fransızca

   mot, parole

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   söz

   Azerice

   söz

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   söz

   Lehçe

   mowa

  • Lehçe

   słowo

  • Lehçe

   wyraz

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   söz

   Yunanca

   (ο) λόγος

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   söz

   Japonca

   yakusoku

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   söz

   Arnavutça

   fjalë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   söz

   Kazakça

   söz

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   söz

   Türkçe

   söz

  • Türkçe

   kelime

  • Türkçe

   sözcük

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   söz

   Türkçe

   kelime

  • Türkçe

   konuşma

  • Türkçe

   lâfız

  • Türkçe

   nutuk

  • Türkçe

   rivayet

  • Türkçe

   söylenti

  • Türkçe

   söylev

  • Türkçe

   söz

  • Türkçe

   sözcük

  • Türkçe

   şayia

  • Türkçe

   tevatür

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.