on ne demek? on nedir? on anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   on

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Dokuzdan bir artık.  
   2 .  isim  Dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam: 10, X.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   on (defa veya kere)
   (birini) on paralık etmek
   on para on aslanın ağzında
   on paraya on takla (veya taklak) atar
   on parmağı boğazında olmak
   on parmağında on hüner (veya marifet) olmak
   on parmağında on kara
   on (veya beş) para etmez  

   Birleşik Sözler

   on altılık
   on ayaklılar
   onbaşı
   onbeşli
   on binlerce
   on binlik
   onbiraylık
   ondörtlük
   onikiparmak bağırsağı
   on iki telli
   on milyonluk
   on paralık
   on parasız      

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   sayıda on

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı. 2. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. 3. sf. Dokuzdan bir artık.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Uzun süre ekilmeyip sertleşen bakımsız toprak.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yüz : Bu kumaşın tersi onu birdir.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kazanç : Bu işin hiç onuyokki.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gelişme, büyüme.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET on: sayıda on. || om (bir) || un

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   On// ayun ondordi: dolunay

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sağ.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çok, bol, verimli.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Boş.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Olgun: Sizin armut çok on.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çok, bol

  • Türkçe

   ön

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı:
          "Beş on kişi, köşkün önünde toplandık."- M. Ş. Esendal.  
   2 .    Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı:
          "Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim."- B. Felek.  
   3 .    Bir kimsenin ilerisi:
          "Bir aralık önümüzden şarkı sesleri geldi."- S. F. Abasıyanık.  
   4 .    Yakın gelecek zaman.  
   5 .    Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü:
          "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık."- P. Safa.  
   6 .  sıfat  Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan:
          "Ben, Anafartalar'da Mustafa Kemal'in bulunduğu en ön siperlerde de kurşun attım."- A. Gündüz.  
   7 .    Bazı kelimelerin başına getirilerek kelimenin anlamına "önce olan" veya "ilk kavramı" katar.  
   8 .    Civar, yöre.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   önde gelmek
   öne almak (veya alınmak)
   öne düşmek
   öne sermek
   öne sürmek
   önü alınmak
   önünde ardında gidilmez
   önüne arkasına bakmadan
   önüne bakmak
   önüne bir kemik atmak
   önüne çıkmak
   önüne dikilmek
   önüne düşmek
   önüne geçmek
   önüne gelen
   önüne geleni kapar, ardına geleni teper
   önüne katmak
   (bir şeyin) önünü almak
   önünü ardını düşünmemek
   önünü kesmek  

   Birleşik Sözler

   ön ad
   ön alım
   ön avurt
   önayak
   ön ayak
   ön belirti
   ön bilgi
   ön bilim
   ön çalışma
   ön damak
   ön denetim
   ön deyi
   ön deyiş
   ön ek
   ön eleme
   ön göğüs
   öngörü
   ön gün
   ön kayıt
   ön kol
   ön koşul
   ön lisans
   ön oda
   ön oluş
   ön oluşum
   ön ödeme
   ön proje
   ön rapor
   ön seçici
   ön seçim
   ön ses
   önsezi
   ön soruşturma
   ön söz
   ön sözleşme
   ön şart
   ön tasar
   ön tasım
   ön teker
   ön uyum
   ön vurgu
   ön yargı
   ön yaylak
   ön yüzbaşı
   önü sıra      

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   bk. anteriyör

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı: “Arabam bir gece kulübünün önünde duruyor.” -A. Ümit. 2. Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı: “Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim.” -B. Felek. 3. Bir kimsenin ilerisi: “Bir aralık önümüzden şarkı sesleri geldi.” -S. F. Abasıyanık. 4. Yakın gelecek zaman: Önümüz kış. 5. Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü: “Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık.” -P. Safa. 6. Önce olan, ilk: Ön söz. Ön görüşme. 7. Civar, yöre: Kanlıca önlerine geldiler. 8. sf. Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan: “Ben, Anafartalarda Mustafa Kemalin bulunduğu en ön siperlerde de kurşun attım.” -A. Gündüz.

  • Türkçe

   Jimnastik Terimleri Sözlüğü


   Vücudun, ortasından geçen çizginin yüzden yana gösterdiği yön; gövdenin, göğsün bulunduğu yüzeyi ve yönü.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. Görünçlüğün önündeki bölüm; öne düşen yerler. Dip karşıtı. Sinema 2. Bazı ikinci, üçüncü sınıf sinemalarda görüntülüğe en yakın sıralar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   öğün.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   o gün.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İlk, ilk gün.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ön (bk. ün)

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (karşılık: anteriyör,) (Lat. anterior=önce): Bir hayvanın ya da bir parçasının bir eksene göre ilerde olan bölgesi.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Önce, mukaddem, evvel. 2. İleri, üstün, makbul.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   on

   İngilizce

   ten. ––/beş para etmez utterly worthless. –– paralık etmek /ı/ to disgrace; to humiliate. –– paraya on taklak atar. colloq. He´ll stoop to anything in order to make money, even if it´s only a tiny sum. –– parmağında on kara. colloq. He has a habit of saying nasty things about people. –– parmağında on marifet (someone) who is skillful at doing a number of things, who is very versatile. –– parmağım yakasında. colloq. 1. I swear I´ll make him suffer for this. 2. I´m going to see this business through to the bitter end.

  • İngilizce

   (N.)
   ten

  • İngilizce

   (Pref.)
   deca

  • İngilizce

   ten

  • Türkçe

   ön

   İngilizce

   1. front; /ın/ front part (of). 2. /ın/ space in front (of). 3. front; foremost; preliminary. 4. the time immediately before one, the immediate future. ––ünde /ın/ in front of; before, in the presence of. ––ünden /ın/ a little before. ––ü alınmak to be nipped in the bud; to be stopped; to be checked. ––e almak /ı/ to give preference to. ––ünü almak /ın/ to nip (something) in the bud; to put a stop to; to check. ––ünü ardını bilmek 1. to be cautious, be prudent. 2. to know how to conduct oneself. ––ünde ardında dolaşmak /ın/ to follow (someone) everywhere. ––ünü ardını düşünmemek /ın/ not to think (something) through, not to consider (something) carefully. ––ünde ardında gidilmez. colloq. He is not someone you can rely on. ––üne arkasına bakmamak to be very careless, not to think things through. –– ayak olmak /a/ to be the initiator of (something), get (something) started. ––üne bak. colloq. Look out!/Take care!/Watch out!/Watch your step! ––üne bakmak to hang one´s head in shame. ––üne bir kemik atmak /ın/ to throw (someone) a bone, give (someone) something that´ll keep him from talking. –– cam auto. windshield. –– çalışma preliminary study. ––üne çıkmak /ın/ to appear suddenly in front of (someone); to waylay. ––üne dikilmek /ın/ to plant oneself squarely in front of (someone). ––e düşmek to go in front; to lead the way. ––üne geçmek /ın/ to nip (something) in the bud; to put a stop to; to check. ––de gelen foremost. ––üne gelen anyone who comes along, anybody whatsoever. ––üne geleni kapar, ardına geleni teper. colloq. He´s rude and hostile to everyone he comes into contact with. ––üne katmak /ı/ 1. to drive (an animal) in front of one. 2. to force (someone) to go before one. ––ünü kesmek /ın/ to block (someone´s) path; to waylay. ––ünde perende atamamak /ın/ to be unable to fool (someone). –– planda gelmek to be the most important thing, be the most urgent thing. ––ü sıra gitmek /ın/ to go shortly ahead of (someone). ––e sürmek /ı/ to suggest, propose; to set forth. –– tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider. proverb Children imitate the adults that are around them.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   front, fore, frontal, anterior, forward, initiative, precursory, preliminary

  • İngilizce

   (N.)
   front, face, fore, presence

  • İngilizce

   (Pref.)
   ante, pre, pro

  • İngilizce

   front; foreground; face; breast, chest; the future; front, foremost, forward; fore; prior; preparatory, preliminary; anterior, frontal

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   on

   Almanca

   zehn

  • Türkçe

   ön

   Almanca

   vorder.

  • Almanca

   vordere(r, s); Gegenwart [die], Vordergrund [der]

  • Almanca

   vorder

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   on

   Fransızca

   dix

  • Türkçe

   ön

   Fransızca

   antérieur/e, avancé/e, préalable, préliminaire

  • Fransızca

   devant

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   on

   Azerice

   on

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   on

   Lehçe

   dziesiątka

  • Lehçe

   dziesięcioro

  • Lehçe

   dziesięć

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   on

   Yunanca

   δέκα

  • Türkçe

   ön

   Yunanca

   μπροστά

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   on

   Japonca

   too

  • Türkçe

   ön

   Japonca

   mae, mae no

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   on

   Arnavutça

   dhjetë

  • Türkçe

   ön

   Arnavutça

   ball

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   ön

   Kazakça

   aldı

  • Türkçe

   on

   Kazakça

   on

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   on

   İngilizce

   adj. activated; turned on

  • İngilizce

   adv. forth; ahead; while continuing

  • İngilizce

   prep. atop; as a part of; toward; from

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   on

   Türkçe

   (ADJ.)
   [ɑ /ɒn ,ən]
   olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, yanık, devrede, sahnede, hazır, çakırkeyif

  • Türkçe

   (ADV.)
   [ɑ /ɒn ,ən]
   durmadan, sürekli olarak, üstünde (giysi), giymiş olarak, beri, bu yana

  • Türkçe

   (Prep.)
   [ɑ /ɒn ,ən]
   üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında

  • Türkçe

   edat 1. üzerinde, üstünde; üzerine, üstüne: on the end table sehpanın üstünde. on the wall duvarın üstünde. Don´t write on the wall. Duvarın üzerine yazma. 2. -de: on the bus otobüste. on the list listede. on the first of June bir haziranda. on the gover

  • Türkçe

   üstünde, üstüne; -de, -da; hakkinda, üzerine; kenarinda, yaninda, kiyisinda; yönünde, -e dogru, -e; ile; yaninda, üzerinde; amaciyla, için, araliksiz, durmadan, boyuna, sürekli; ileriye dogru, ileri; giymis, üzerinde; yanmakta, çalismakta, açik, giyilmis

  • Türkçe

   -de

  • Türkçe

   de

  • Türkçe

   Bilgisayar/Elektronik Terimleri


   acik, calisir

  • Türkçe

   beri

  • Türkçe

   çakırkeyif

  • Türkçe

   çalışmakta

  • Türkçe

   civarında

  • Türkçe

   devam etmekte olan

  • Türkçe

   devrede

  • Türkçe

   durmadan

  • Türkçe

   -e doğru

  • Türkçe

   giymiş olarak

  • Türkçe

   hazır

  • Türkçe

   olmakta olan

  • Türkçe

   sahnede

  • Türkçe

   sürekli olarak

  • Türkçe

   üstünde (giysi)

  • Türkçe

   üstünde

  • Türkçe

   üzerinde

  • Türkçe

   yanık

  • Türkçe

   ile

  • Türkçe

   yönünde

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   on

   Türkçe

   on

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   on

   Türkçe

   insan, insanlar; biri; biz; onlar

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   on

   Türkçe

   on

  • Kazakça

   Türkçe

   DOĞRU

  • Türkçe

   müspet

  • Türkçe

   olumlu

  • Türkçe

   pozitif

  • Türkçe

   sağ

  • Kazakça

   öñ

   Türkçe

   beniz

  • Türkçe

   sima

  • Türkçe

   suret

  • Türkçe

   yüz

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.