göz ne demek? göz nedir? göz anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   göz

   Türkçe


   isim
    
   1 .    Görme organı.  
   2 .    (bazı deyimlerde) Görme ve bakma.  
   3 .    İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış.  
   4 .    Bakış, görüş.  
   5 .    Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak:
          "Asıl felâket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?"- T. Buğra.  
   6 .    Delik, boşluk:
          "Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır."- S. F. Abasıyanık.  
   7 .    İçine girilen, öteberi konulan, bölümleri olan bir şeyin her bölmesi:
          "Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı / Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu."- Z. O. Saba.  
   8 .    Çekme, çekmecelerin her biri.  
   9 .    Terazi kefesi.  
   10 .    Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar:
          "Dedim ya adamcağız göze geldi. Göz fena şeydir."- R. N. Güntekin.
          "İnsanı gözle yiyip bitirirler."- Ö. Seyfettin.  
   11 .    Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı.  
   12 .    Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri.  
   13 .    Bölüm, hane.  
   14 .    Bazı yaraların uç bölümü.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   göz açamamak
   göz açıp kapayıncaya kadar
   göz açtırmamak
   göz alabildiğine
   göz almak
   göz ardı etmek
   göz atmak
   gözaydına gelmek (gitmek)
   gözaydın etmek
   göz boyamak
   göz değmek
   gözden çıkarmak
   gözden düşmek (veya düşürmek)
   gözden geçirmek
   gözden gönülden çıkarmak
   gözden ırak olan gönülden de ırak olur
   gözden kaçırmak
   gözden kaçmak (veya gözünden kaçmak)
   gözden kaybetmek
   gözden kaybolmak
   gözden nihan olmak
   gözden sürmeyi çalmak (veya çekmek)
   gözden uzaklaşmak
   gözden uzak tutmak
   göz dikmek
   göz doldurmak
   göz doyurmak
   göze almak
   göze batmak
   göze çarpmak
   göze diken olmak
   göze girmek
   göze görünmek
   göze görünmemek
   göz etmek
   göze yasak olmaz
   göz gezdirmek
   göz göre göre
   göz görmeyince gönül katlanır
   göz gözü görmemek
   göz kamaştırıcı
   göz kamaştırmak
   göz kaş süzmek
   göz kesilmek
   göz kırpmadan
   göz kırpmak
   göz kırpmamak
   (bir şeye) göz koymak
   göz kulak olmak
   gözle görülür, elle tutulur hâle gelmek
   gözleri bayılmak
   gözleri berraklaşmak
   gözleri buğulanmak (veya bulutlanmak)
   gözleri çakmak çakmak (olmak)
   gözleri çukura gitmek (veya kaçmak)
   gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak)
   gözleri dönmek
   gözleri evinden (veya yuvalarından) uğramak (veya fırlamak)
   gözleri fıldır fıldır etmek
   gözleri ışık içinde (veya ışıklı)
   gözleri kamaşmak
   gözleri kan çanağına dönmek (veya gözleri kanlanmak)
   gözleri kapanmak
   gözlerinden okumak
   gözlerinde şimşek (veya şimşekler) çakmak
   gözlerine inanamamak
   gözlerini açmak
   gözlerini bayıltmak
   gözlerini belertmek
   gözlerini bitirmek
   (birine) gözlerini devirmek
   gözlerini devirmek
   gözlerini dikmek
   gözlerini fal taşı gibi açmak
   gözlerini kaçırmak
   gözlerini kan bürümek
   gözlerinin içi gülmek
   gözlerinin içine kadar kızarmak
   gözlerini (veya gözünü) oymak
   gözleri parlamak
   gözleri sulanmak
   gözleri süzülmek
   gözleri takılıp kalmak
   gözleri velfecri okumak
   gözleri yaşarmak
   gözler önüne serilmek
   gözler önüne sermek
   gözle yemek
   göz süzmek
   gözü akmak
   gözü alışmak
   gözü almamak
   gözü arkada kalmak
   gözü bir şeyde (veya bir şeyin üzerinde) olmak
   gözü bulanmak
   gözü büyükte olmak
   gözü çıkasıca
   gözü çıkmak
   gözü dalmak
   gözü değmek
   gözü doymak
   gözü dönesi
   gözü dönmek
   gözü dumanlanmak
   gözü dünyayı görmemek
   (bir şeyi) gözü gibi sakınmak (saklamak veya esirgemek)
   (bir şeyi) gözü gibi sevmek
   (bir şeye) gözü gitmek
   gözü gönlü açılmak
   gözü görmemek
   (birini veya bir şeyi) gözü görmez olmak
   gözü göz değil
   gözü hiçbir şey görmemek
   (bir kimseyi) gözü ısırmak
   gözü ilişmek
   gözü kalmak
   gözü kaymak (veya kaçmak)
   (birini, bir şeyi) gözü kesmek
   (birini bir şeyi) gözü kesmemek
   gözü kızmak
   gözü korkmak
   (bir şeyin) gözü kör olsun
   gözüm! (veya gözümün nuru)
   gözüm çıksın (veya kör olsun)
   (birini) gözüm görmesin
   gözün aydın!
   (birinin) gözünde
   gözünde büyümek
   gözünde büyütmek
   gözünden kıskanmak
   gözünden sürmeyi çalmak
   gözünden uyku akmak
   (bir şey birinin) gözünde olmamak
   gözünde şimşek çakmak
   gözünde tütmek
   gözüne bakmak
   gözüne batmak
   gözüne çarpmak
   gözüne dizine dursun
   (birinin) gözüne girmek
   gözüne hiçbir şey görünmemek
   (bir şey) gözüne ilişmek
   gözüne karasu inmek
   gözüne kestirmek
   gözüne sokmak
   gözüne uyku girmemek
   (kendi) gözünü açmak
   (birinin) gözünü açmak
   (bir kadın bir erkekte) gözünü açmak
   (bir yerde) gözünü açmak
   gözünü ağartmak
   gözünü alamamak
   (bir şeyden) gözünü ayırmamak
   (birinin bir şey) gözünü bağlamak
   gözünü (bir şeye) dikmek
   (bir şey) gözünü bürümek
   (bir şeyin) gözünü çıkarmak
   gözünü daldan budaktan (veya çöpten) esirgememek (veya sakınmamak)
   gözünü doyurmak
   gözünü dört açmak
   gözünü duman bürümek
   gözünü gözüne dikmek
   gözünü hırs bürümek
   gözünü kan bürümek
   gözünü kırpmadan
   gözünü kin bürümek
   (birinin) gözünü korkutmak
   gözünün bebeği gibi sevmek
   gözünün çapağını silmeden
   gözünün içine baka baka
   (birinin) gözünün içine bakmak
   gözünün kuyruğuyla (veya ucuyla) bakmak
   gözünün önünden geçmek
   gözünün önünden gitmemek
   gözünün önünde olmak
   gözünün önüne gelmek
   (birine) gözünün üstünde kaşın var dememek
   (birinin) gözünün yaşına bakmamak
   gözünü oymak
   gözünü sevdiğim
   gözünü seveyim
   gözünü toprak doyursun
   gözünü üstünden ayırmamak
   gözünü (veya gözlerini) kapamak
   gözünü yıldırmak
   gözünü yummak
   (bir şeye) gözünü yummak
   (bir şeyde) gözü olmak
   (bir şeyde) gözü olmamak
   (bir kimsenin) gözü önünde
   gözü sönmek
   (birinden) gözü su içmemek
   (bir şeye) gözü takılmak
   gözü toprağa bakmak
   (birini, bir şeyi) gözü tutmak
   gözü uyku tutmamak
   gözü (veya gözleri) açılmak
   gözü (veya gözleri) kararmak
   gözü (veya gözleri) üstünde (kalmak)
   (bir işi) gözü yememek
   gözü yılmak
   (bir şeye) ... gözüyle bakmak
   gözüyle görmek
   gözüyle tartmak
   göz var, izan var
   göz yıldırmak
   göz yummak
   göz yummamak

   Birleşik Sözler

   göz akı
   göz alıcı
   gözaltı
   göz altı kremi
   göz aşısı
   göz aşinalığı
   göz bağcı
   göz bağı
   göz bankası
   göz banyosu
   göz bebeği
   göz bilimi
   göz boncuğu
   gözdağı
   göz demiri
   göz dikeği
   göz dişi
   göz emeği
   göz erimi
   göz etçiği
   göz evi
   göz göz
   göz göze
   göz hakkı
   göz hapsi
   göz kadehi
   göz kapağı
   göz kararı
   göz kesesi
   göz kuyruğu
   göz memesi
   göz merceği
   göz nuru
   göz önü
   göz önünde
   göz pencere
   göz pınarı
   göz sevdası
   göz taşı
   göz ucu
   göz yoklaması
   göz yuvarı
   göz yuvası
   gözü aç
   gözü açık
   gözü bağlı
   gözü dışarıda
   gözü kapalı
   gözü kara
   gözü keskin
   gözü pek
   gözü sulu
   gözü tok
   gözü yolda
   gözü yüksekte
   çıplak gözle
   gündüz gözüyle      

  • Türkçe

   Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü


   1. Çok küçük budak. 2. Çekmece boşluğu.

  • Türkçe

   Aydınlatma Terimleri Sözlüğü


   Görme organının, içinde dış dünyanın görüntüsünün oluştuğu ve bu görüntünün sinirsel uyarmalara dönüştüğü, başlangıç parçası.

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Işığa duyarlı olan ve görmeyi sağlayan, çeşitli hayvanlarda basit göz, bileşik göz gibi farklı yapılarda ve sayılarda bulunan organ. İnsanda, kafatasının orbit denilen çukuruna yerleşmiş, dışta sklera ve kornea tabakaları, ortada damar tabaka (koroit, silli cisimcik, iris) ve içte retina tabakasından oluşan, irisin önünde ve arkasında ön ve art odalar bulunan, bütün tabakaların çevrelediği en iç kısmı dolduran camsı (vitröz) maddeden yapılmış bir çift organ.

  • Türkçe

   Budunbilim Terimleri Sözlüğü


   Belirli insanların ya da hayvanların içindeki etkili, çarpıcı, hatta öldürücü olduğuna inanılan gücü ya da akımı dışa vurmasına aracı olan örgen.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. anat. Görme organı. 2. Bazı deyimlerde, görme ve bakma: Gözden geçirmek. Gözden kaybolmak. Göz önünde. Gözü keskin. 3. Oda: “Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı / Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu” -Z. O. Saba. 4. Bakış, görüş: Bu sefer alacaklı gözüyle baktım. 5. Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak: “Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?” -T. Buğra. 6. Delik, boşluk: İğnenin gözü. “Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır.” -S. F. Abasıyanık. 7. Çekmece: Masanın gözleri. 8. Terazi kefesi. 9. Nazar: “İnsanı gözle yiyip bitirirler.” -Ö. Seyfettin. 10. Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı: Gözden düşmek. Göze girmek. 11. Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri: Göz aşısı. 12. Bölüm, hane: Dama tahtasında altmış dört göz vardır. 13. Bazı yaraların uç bölümü: Çıbanın gözü.

  • Türkçe

   Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü


   Kartlar üzerinde açılan ve içerisine mikrofilm parçası geçirilen delik.

  • Türkçe

   Madencilik Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, zooloji)

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Uç, taraf.

  • Türkçe

   Tarım Terimleri


  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kor, köz

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bağ çubuklarında yaprak ve filiz çıkan yer, tomurcuk.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Oda: Evimiz iki göz. 2. Dolap bölmesi ya da çekmece. 3. bk.gözenek (I)-1.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Suyun çıktığı yer, kaynak. 2. Derelerdeki su dönemeci, girdap. 3. Kuyu. 4. Derin bataklık.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Değirmendeki taşların her biri.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Aşık kemiği.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Nazar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir çeşit yün dokuma motifi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Domuz avında kullanılan, telden yapılmış yuvarlak bir çeşit araç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Pencere.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Oda

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET köz: göz; bölme. || göz gulağ olmak: herhangi bir şekilde zarar germemek için dikkatle izlemek; ne yapıldığından haberi olmaya çalışmak || iki göz dam: iki odalı ev

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Suyun çıktığı yer. 2. Nazar

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Oda, evin bir bölümü: O gözde otururdun. 2. Değirmendeki taşların her biri, bölme

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Bir dokuma deseni. (Saçıkara *İslahiye -Gaziantep)

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   Görme organı; çeşitli hayvanlarda bulunabilen sade göz.

  • Türkçe

   Goz

   Türkçe

   Teknik Terimler - Makina Ögeleri


  • Türkçe

   goz

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kapı sürgüsü.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ceviz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Göz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Herhangi bir kimseye söylenen kötü söz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İskambil oyunlarında ötekilere üstün tutulan grubun işaretini taşıyan kâğıt.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Koz, pay: başımda goz gırmak

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Göz // goz goz: delik deşik // goz kamaşmak: çok beğenmek, hayran olmak // goz koymak: göz koymak // goz yaşi: göz yaşı

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   göz

   İngilizce

   1. eye. 2. sight, vision. 3. eye, manner or way of looking at a thing; estimation; opinion. 4. fountainhead, source (of a stream or river); spring. 5. eye (of a needle). 6. division, section, compartment; pigeonhole; cubbyhole. 7. drawer (in a piece of furniture). 8. pan (of a balance). 9. evil eye. 10. bad luck inflicted by an evil eye. 11. esteem, favor, friendly regard. 12. rudimentary bud. 13. eye (on a potato). 14. eye, the depression at the calyx end of some fruits. 15. section, division, square (on a game board). 16. central core (of a boil). 17. eye (in cheese); hole (in bread). 18. desire, interest. ––ünde /ın/ in the eyes of. ––ü aç greedy, avaricious, insatiable. –– açamamak to have no rest or respite. ––ü açık clever, sharp, wide-awake, shrewd. ––ü açık gitmek to die without having fulfilled one´s desire. ––ü açılmak to become shrewd. –– açıp kapayıncaya kadar/–– açıp kapamadan in the twinkling of an eye, in an instant. ––lerini açmak to wake up. ––ünü açmak 1. to keep one´s eyes open, watch out, be wary, be on guard. 2. /ın/ to enlighten (someone), open (someone´s) eyes. 3. to be enlightened. 4. /ın/ to take (a virgin) to bed. 5. /da/ to have intercourse for the first time (with). –– açtırmamak /a/ to give no respite to, give (someone) no chance to do anything else. ––ünü ağartmak to open one´s eyes wide (in astonishment or anger). –– ağrısı 1. eyestrain. 2. one´s old or first love or sweetheart. –– ahbaplığı/aşinalığı knowing someone by sight. ––ü akmak to be blinded (by accident). ––e ak düşmek to get a cataract in one´s eye. –– alabildiğine as far as the eye can see. –– aldanımı/aldanması optical illusion. –– alıcı eye-catching. –– almak to dazzle. ––e almak /ı/ to risk, accept the risk of, take or run the chance of. –– ardı etmek /ı/ to undervalue, pay insufficient attention to. ––ü arkada kalmak to leave with something left undone or with a desire left unsatisfied. –– aşinalığı slight acquaintanceship. –– atmak /a/ to take a glance at, run an eye over. ––ün/––ünüz aydın! I´m happy for you!/Congratulations! (said to one whose long-awaited wish has come true). –– aydına gitmek /a/ to visit (someone) to congratulate him/her. ––ünü ayırmamak /dan/ not to take one´s eyes off of. –– aynası ophthalmoscope. ––lerini bağışlamak to donate one´s eyes on death. ––ünü bağlamak /ın/ 1. to blindfold. 2. to hoodwink. ––ü bağlı 1. blindfolded. 2. blindly, blindfoldedly. 3. bewitched. (...) ––üyle bakmak /a/ to look at (someone, something) from the point of view of. –– bankası eye bank. –– banyosu 1. eyewash. 2. colloq. girl-watching. ––e batmak 1. to stick out, hit one in the eye. 2. to attract attention. ––leri bayılmak for one´s eyes to have a sleepy or desirous look. ––lerini belertmek to open one´s eyes wide (in astonishment or anger). –– boncuğu blue bead (worn to avert the evil eye). –– boyamak to mislead, delude, deceive, hoodwink, pull the wool over someone´s eyes. ––leri buğulanmak/bulutlanmak for one´s eyes to fill with tears. ––ü bulanmak for one´s eyes to become clouded over. ––ü büyükte olmak to be full of ambition. ––leri büyümek to open one´s eyes wide (in surprise, with terror). ––ünde büyümek /ın/ to assume great proportions to (someone). ––ünde büyütmek /ı/ to blow up (something, someone) out of proportion. ––leri çakmak çakmak olmak for one´s eyes to be bloodshot. ––ünün çapağını silmeden the first thing on awakening, before wiping the sleep from one´s eyes. ––e çarpmak to strike or catch one´s eyes; to be conspicuous. ––leri çekik having slanting eyes, slant-eyed. ––den çıkarmak /ı/ to be prepared to pay; to be willing to give up or sacrifice (something). ––ünü çıkarmak /ın/ to do the worst possible job of (something), ruin, spoil. ––üm çıksın/kör olsun Strike me blind if .... –– çukuru anat. orbit, eye socket. ––leri çukura gitmek/kaçmak to become hollow-eyed. ––ünü daldan budaktan/çöpten esirgememek/sakınmamak to disregard dangers. ––ü dalmak to gaze vacantly, stare into space. –– damlası med. ey

  • İngilizce

   (ADJ.)
   eye, optic, optical, ocular, orbital, ophthalmic

  • İngilizce

   (N.)
   eye; sight; cell, compartment, drawer, cubbyhole, cubby, cubicle, cuddy; eyehole, small hole (as in a needle); optic; blinker; orbit, orb

  • İngilizce

   (Pref.)
   opto

  • İngilizce

   eye; glance, look; compartment, section, division; drawer, locker; (ağ) mesh; spring, source; bud

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   göz

   Almanca

   s Auge; s Loch, e Öffnung; e Öse; s Fach, s Schliessfach, s Schubfach, e Schublade; e Masche.

  • Almanca

   Auge [das]; Fach [das]; Schleife [die]; Schlinge [die]

  • Almanca

   Auge; Loch, Öffnung; Öse; Fach, Schliessfach, Schubfach, Schublade; Masche

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   göz

   Fransızca

   ìil (yeux) [le]; (sandýk\dolap) case [la]

  • Fransızca

   œil

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   göz

   Azerice

   göz

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   göz

   Flemenkçe

   oog

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   göz

   Lehçe

   oczko

  • Lehçe

   oko

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   göz

   Yunanca

   (το) μάτι, (ο) οφθαλμός


   (το) συρτάρι

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   göz

   Japonca

   me

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   göz

   Arnavutça

   sytë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   göz

   Kazakça

   köz

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   göz

   Türkçe

   göz

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.