dil ne demek? dil nedir? dil anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   dıl

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Geçen, sona eren, süreksiz.

  • Türkçe

   dil

   Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Simgeler ve sözcükler oluşturmak için tanımlanmış bir damga takımı ve bunların, anlamlı bir iletişim aracı olarak deyimler ve tümceler (ya da bir örü) oluşturmak üzere kullanımım yöneten sözdizim kuralları takımı, örn. Türkçe, İngilizce, COBOL, FORTRAN. bk. izlenceleme dili.

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Ağız boşluğunun alt bölgesinde bulunan, çok tabakalı yassı epitelle sarılmış çizgili kastan yapılmış olduğu için serbestçe hareket edebilen, arka tarafta dil kemiğine bağlı olan bir organ.

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   İnsanların duygu ve düşüncelerini bildirmek üzere sözcüklerle veya gereçlerle yaptıkları anlaşma: Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca veya işaret dili vb.

  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir insan topluluğu içinde kullanılan sözlü dillik yollarının bütünü (bk. Dillik). Diller türlü bakımlardan sınıflanır. Yaygınlık ve nitelik bakımından: KAMU DİLLERİ (L. Communes), ÖZEL DİLLER (L. Spéciales), GİZLİ DİL (L. secrète), RESMİ DİL (L. officielle), UYGARLIK DİLLERİ (L. de civilisation), GENEL DİL (L. générale), DÜNYA DİLİ (L. mondiale); aynı dilin türlü halleri bakımından: KONUŞULAN DİL (L. courante ou parlée), HALK veya KONUŞMA DİLİ (L. vulgarie ou populaire), TEKLİFSİZ DİL (L. familière), " AŞAĞILIK DİL (L. triviale), BİLİM DİLİ (L. savante), MESLEK DİLİ (L. de profession), SINIF DİLİ (Standespraehe /Alm./), EDEBİYAT DİLİ (L. Littéraire), DİPLOMATLIK DİLİ (L. diplomatique), ŞİİR DİLİ (L. poétique, TEKNİK DİLİ (L. technique) ; Kullanış bakımından YAŞIYAN DİL (L. vivante), AŞNI DİL (L. archaïque), ÖLÜ DİL (L. morte) ; anlık bakımından: ARI DİL (L. pure), KARMA DiL (L. mixte) ; doğuş bakımından : DOĞAL DİL (L. naturelle), YAPMA DİL (L. artificielle), EVRENSEL veya ULUSLARARASI DİL (L. universelle ou internationale), FİLOZOF İŞİ DİL (Langue philosophique) ; konuşana olan yakınlığı bakımından: ANA DİLİ (L. Maternelle), ULUSAL DİL (L. nationale), BENİMSEK DİL (L. adoptée), YABANCI DİL (L. étrangère) gibi sınıfları vardır. Diller bir ée aralarındaki kuruluş farkları bakımından sınıflara ayrılırlar. Fikrin türlü öğelerini (Fran. de la maison gibi) ayrı ayrı kelimelerle veya (evin gibi) tek kelime ile anlattıklarına göre: ÇÖZÜMLÜ DİLLER (L. analytiques) ve BİREŞİMLİ DİLLER (L. synthétique) ; cümle öğelerinin sırası değişip değişemediğine göre: DEĞİŞİR SIRALI DİLLER (L. transpositives) ou inverses) ve DEĞİŞMEZ SIRALI DİLLER (L. analogues) ; öğelerini düzenledikleri tarza göre: AYRILI DİLLER (L. isolantes), YANDAŞLAYICI DİLLER (L. juxtaposantes), GÖVDELEYiCi, TOPARLAMALI, KAPSAMALI, TOPTAN ANLATIMLI veya ÇOK BİREŞİMLİ DİLLER (Incorporantes, Agglomérantes, Encapsulantes, Holophrastiques ou Polysynthétiques), BİTİŞİMLİ DİLLER (L. agglutinantes), TANELİ DİLLER (L. atomiques), MALGAMALI DİLLER (L. amalgamantes), KAYNAŞMALI DİLLER (L. fusionnelles) ; bükünlü olup olmadıklarına göre: BÜKÜNLÜ veya ŞEKİLLEMELİ DİLLER (L. flexionnelles, forniatives ou à mots proprement dits), ve ŞEKİLLEMESİZ DİLLER (L. non-formatives ou à mots apparents, à mots-phrases) ; aralarındaki hısımlığa göre: ANA DİLLER (Langues-mères), KARDEŞ DİLLER (Langues-soeurs), KAYNAK DİLLER (L. communes), İLKEL DİLLER (L. primitives), TÜREME DİLLER (L. dérivées).

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre biçimlenmiş ortak kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan, seslerden örülü çok yönlü ve gelişmiş bir sistem. Türkçe, Almanca, Çince, İngilizce, Japonca gibi. Dünya üzerinde konuşulan diller, a) Köken, b) Yapı bakımından sınıflandırılmaktadır. Köken bakımından yapılan sınıflandırmada, bilinmeyen devirlerde aynı ana dile bağlanan bir köken akrabalığı söz konusudur. Hint-Avrupa, Hami-Sami, Fin-Ugur, Ural ve Altay dil aileleri bu temeldeki bir sınıflandırmaya dayanan dil aileleridir. Dünya dilleri yapı bakımından da tek heceli diller (İsolierende Sprachen, isolating kanguages, monosyllabic languages.), eklemeli diller (agglutinierende Sprachen, agglutinative languages) ve çekimli diller (flektierende Sprachen, inflected languages) olmak üzere üçe ayrılır. Her dil taşıdığı söz hazinesine, kullandığı alanlara, yaşayıp yaşamadığına ve toplumun içinde onu kullanan kesimler açısından taşıdığı farklı özelliklere göre konuşma dili, yazı dili, halk dili, aydın dili, bilim dili, edebî dil, kültür dili, millî dil, ortak dil, resmî dil, yaşayan dil, ölü dil olarak da sınıflandırılabilir. Bunlara bk.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı: “Ağzımı dolduran kocaman dil, kelimelere yer bırakmıyor ki...” -Y. Z. Ortaç. 2. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri: Terazi dili. 3. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili: “Birkaç dilim ekmek, ince bir iki dilim peynir veya dil, bazen de haşlanmış bir sebze yemeği.” -S. F. Abasıyanık. 4. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. 5. coğ. Kıstak. 6. den. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek: İki dilli makara. 7. müz. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. 8. hlk. Anahtar.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. 1. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban: “Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu.” -S. F. Abasıyanık. 2. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi: “Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çiçek, güneşe âşıktır.” -H. S. Tanrıöver. 3. Belli mesleklere özgü dil: Hukuk dili. 4. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı: Müzik dili. Yazı dili. “Hiçbir zaman onların arasına katılabilecek bir dil bulamadım.” -R. Mağden. 5. tar. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (III) a. esk. Gönül, yürek.

  • Türkçe

   Halkbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir toplum üyelerinin birbirlerine düşünce ve dileklerini anlatmak amacıyla kullandıkları, ilgili toplumca benimsenen ses simgelerinden oluşan ve belirli bir düzene göre işleyen kültürel dizge. bk. yaşayan dil, tümbireşimli dil, törensel dil, temel dil, ölü dil.

  • Türkçe

   Mantık Terimleri Sözlüğü


   Kurma kuralları gereği oluşturulan, anlam kuralları gereği de yorumlanıp anlam kazanan deyimler dizgesi. Krş.. sözedilen dil, sözeden dil, biçimsel dil, biçimsel dizge, tek çeşitli dil, çok çeşitli dil, altdil.

  • Türkçe

   Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü


   Döküm ya da boşaltma sırasında, erimiş metalin kalıp duvarlarına sıçrayıp, erken katılaşması sonucunda oluşan yüzey kusuru.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   bk. ok.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (kıyı) (coğrafya)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, zooloji)

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   Durumunu öğrenmek için düşmandan ele geçirilen tutsak.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   İnsana türlü etkinlik süreçleri içinde düşünce ve duygularını anlatma olanağı vererek bilme ve iletişme işlevlerini yerine getiren, toplumsal üretimin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkıp gelişen söz düzeni.

  • Türkçe

   Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu


   Azerbaycan Türkçesi: dil; Türkmen Türkçesi: dil; Gagauz Türkçesi: dil; Özbek Türkçesi: til; Uygur Türkçesi: tii; Tat: tel; Başkurt Türkçesi: tel; Kmk: til; Krç.-Malk.: til; Nogay Türkçesi: til; Kazak Türkçesi: til; Kırgız Türkçesi: til; Alt:: til; Hakas Türkçesi: tîl; Tuva Türkçesi: tıl; Şor: til; Rusça: yazık

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kadının cinsiyet organının üst kısmında bulunan pek duygun küçük bir organ, bızır.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Anahtar. 2. Kilidin içindeki dilcik. 3. Kapı mandalı. 4. Koyun ve sığırlara takılan çanın içindeki madenî parça.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yazı kaleminin ucu.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Zar içindeki sazan balığı yumurtaları.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tekerleklerin geçirildiği eksenin, mazının ileri geri oynamasına engel olan ağaç kazık.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Açgı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dil.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Değil (bk. deyil, deyl)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dil. || dil oti yemiş olmak: çok konuşkan ve sevimli olmak

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Anahtar (Çayağzı)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dil // dila çihmak: konuşma çağına erişmiş olmak

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   [Gönül] (kelime tek başına kullanılmaz.) // dil erbabi: gönül ehli

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Ağız boşluğunda bulunan, çizgili kaslardan oluşmuş, lokmanın biçimlenmesinde, yutma, tat alma ve konuşmanın biçimlenmesinde görev alan çok hareketli bir organ, glossa, lingua.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (I) Anahtar. (-Gaziantep; Deliilyas *Şarkışla -Sivas)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (II) Hayvanların boynuna asılan çanın içinde sallanan boynuz ya da madensel parça. (Uluğbey *Senirkent -Isparta; *Bor -Niğde)

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   Ağız boşluğunun alt bölgesinde bulunan ve özgür olarak hareket edebilen etli bir uzantı olup ard ucundan dil kemiğine bağlıdır.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   gönül, kalb.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   t. Lisan, zeban. * Ağızdaki tat alma duygusu ve konuşma uzvu. * İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. Lügat. * Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları. * Coğ: Denizin için

  • Türkçe

   Dil

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Tat alma organı. 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için sözcüklerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma. 3. Tutsak, esir. 4. Körfez, koy.
   Cinsiyet: Erkek
   Gönül, yürek, kalp.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   "t. Lisan, zeban. * Ağızdaki tat alma duygusu ve konuşma uzvu. * İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. Lügat. * Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları. * Coğ: Denizin içi

  • Türkçe

   dîl

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Değil

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   dil

   İngilizce

   poet. heart. –– yarası wounded feelings caused by harsh words.

  • İngilizce

   (N.)
   tongue, language, speech, clapper, lingo

  • İngilizce

   tongue; language; spit

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   dil

   Almanca

   Zunge f

  • Almanca

   e Zunge; e Sprache, (ç.) tek. Worte,e Ausdrucksweise, e Zapfen, e Welle.

  • Almanca

   Sprache [die]; Zunge [die]; Lasche [die]; (anahtar) Bart [der]

  • Almanca

   Zunge; Sprache, (ç.) tek. Worte, Ausdrucksweise, Zapfen, Welle

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   dil

   Fransızca

   langue [la]; langage [le]; langue de terre; (aletde) languette [la]; (nefesli çalgýlarda) anche [la]

  • Fransızca

   langue

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   dil

   Azerice

   dil

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   dil

   Lehçe

   jęzor

  • Lehçe

   język

  • Lehçe

   mowa

  • Lehçe

   ozorek

  • Lehçe

   ozór

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   dil

   Yunanca

   (η) γλώσσα

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   dil

   Japonca

   kotoba; shita

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   dil

   Arnavutça

   1. gjuha
   2. gjuhë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   dil

   Kazakça

   til

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   dil

   Türkçe

   dil

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   dil

   Türkçe

   gönül

  • Türkçe

   kalp

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.